Συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας

Ακόμα και με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να κάνουμε οικονομία. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με:

Συμπαραγωγή η οποία είναι η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας.

Με το συμβατικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες ποσότητες θερμότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων (συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης κλπ), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κλπ). Με τη μέθοδο της συμπαραγωγής, σημαντικό μέρος της θερμότητας αυτής ανακτάται και χρησιμοποιείται ωφέλιμα.

Οι κυριότερες τεχνολογίες συμπαραγωγής είναι:

  • Συστήματα αεροστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου)
  • Συστήματα ατμοστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου)
  • Συστήματα συνδυασμένου κύκλου
  • Συστήματα εμβολοφόρου κινητήρα εσωτερικής καύσης (Otto – Diesel)
  • Μηχανές Stirling
  • Κυψέλες καυσίμου

Η ομάδα της Ether εφαρμόζει την τεχνολογία της συμπαραγωγής όπου υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ή ψύξης), προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμη.

Αντλίες θερμότητας οι οποίες απορροφούν τη θερμική ενέργεια που υπάρχει στην ατμόσφαιρα (αεροθερμία) ή στη γη (γεωθερμία) και παράγουν κρύο ή ζεστό νερό για την ψύξη ή θέρμανση κτιρίων και ζεστό νερό χρήσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να αντικαταστήσουν ή να συνεργαστούν με τους υπάρχοντες λέβητες πετρελαίου ή αερίου στη θέρμανση κατοικιών και κτιρίων, προσφέροντας τεράστια οικονομία και αποσβένοντας το κόστος τους σε μία έως δύο περιόδους.